Na temel" />
Upisi djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo u pedagošku 2024./2025. godinu - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 6. stavka 3. - 5. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/24-01/008, URBROJ: 2103-22-5-24-01), članka 7. Odluke Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 2/24), Plana upisa djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo u pedagošku 2024./2025. godinu (KLASA: 601-02/24-01/011, URBROJ: 2103-22-5-24-01) i članka 3. Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo u pedagošku 2024./2025. godinu (KLASA: 601-02/24-01/011, URBROJ: 2103-22-5-24-02), objavljuje se


 Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u Redovni 10. - satni program predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Veliko  Trojstvo u pedagošku 2024./2025. godinu


I.           UVODNE ODREDBE


U Dječji vrtić Veliko Trojstvo (dalje u tekstu: Vrtić), mogu se upisati djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu.


Program se provodi sukladno uvjetima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, općim aktima Vrtića te potrebama roditelja.


Redoviti jaslički program namijenjen je djeci od navršenih godinu dana do 3 (tri) godine života. Prag za upis u jaslice uzima se za dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine u kojoj se provode upisi u redovite programe ne navrši 3 (tri) godine života.


Redoviti vrtićki program namijenjen je djeci od navršene 3 (tri) godine života do polaska u školu.


U Vrtiću je organiziran Program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.


Program predškole za djecu koja koriste usluge Vrtića integriran je u redoviti program Vrtića.


Obveznik predškole koji ne koristi usluge Vrtića ostvaruje pravo izravnog upisa u Program predškole temeljem Zahtjeva za upis u Program predškole.


Upis u Redovni 10. - satni program predškolskog odgoja provodi se sukladno Odluci Upravnog vijeća Vrtića o upisu djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo u pedagošku 2024./2025. godinu, koja je objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića.


 


II.        UPISI


Dječji vrtić Veliko Trojstvo, Zahtjeve za upis djece u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će od 15. svibnja do 31. svibnja 2024. godine (dalje u tekstu: upisni rok).


U novu pedagošku godinu upisuje se onaj broj djece koji je dopušten sukladno kapacitetu Vrtića, odnosno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe i Planu upisa.


Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta.


Zahtjev za upis potrebno je podnijeti u upisnom roku s potpunom dokumentacijom.


Zahtjev za upis djece može se preuzeti u Vrtiću i dostupan je na mrežnoj stranici Vrtića.


Zahtjevi za upis djece i potrebna dokumentacija iz članka 13., te dokumentacija koja se podnosi radi ostvarivanja prednosti pri upisu iz članka 19. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo, zaprimati će se u upisnom roku putem e-pošte: vrtic@veliko-trojstvo.hr ili u prostorijama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (Braće Radić 49, Veliko Trojstvo), od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00 do 11:00 sati.


III.      DOKUMENTACIJA


Uz Zahtjev za upis djeteta roditelj - korisnik obvezno prilaže:


        rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da Vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,


        uvjerenje o mjestu prebivališta i presliku osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu boravišta djeteta i uvjerenje o mjestu boravišta roditelja,


        dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.


 


Radi ostvarivanja prednosti pri upisu, roditelj uz Zahtjev za upis obvezan je priložiti isprave kojima se dokazuju kriteriji za ostvarivanje prednosti iz članka 18. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo:


 


        za djecu koja zajedno s oba roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Općine Veliko Trojstvo - uvjerenje o prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci) i presliku osobnih iskaznica (obostrano), za oba roditelja, važeće na dan objave javnog poziva ili uvjerenje o boravištu djeteta i uvjerenje o boravištu za oba roditelja (ne starije od 6 mjeseci),


 


        za dijete samohranih roditelja - presliku primjenjivog dokumenta - smrtnog lista preminulog roditelja (ili potvrde o nestanku drugog roditelja) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, oduzeto mu je pravo na roditeljsku skrb, na dugotrajnom je liječenju, na dugotrajnom je izdržavanju kazne zatvora) ili drugi dokaz,


 


        za dijete jednoroditeljskih obitelji - presliku javne isprave kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete, pravomoćna presuda o razvodu braka ili dokaz da je brakorazvodna parnica u tijeku ili drugi dokaz,


 


        za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima - rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji i uvjerenje o prebivalištu za udomitelja,


 


        za dijete oba zaposlena roditelja - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde poslodavca o zaposlenju u trenutku podnošenja Zahtjeva, a roditelji skrbnici koji su vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva, samostalne radnje, osnivači ili suosnivači poduzeća, samostalni poljoprivrednici i svi koji ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti dostavljaju potvrdu o ostvarenom prihodu prethodnu godinu - Rješenje porezne uprave,


 


        za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - presliku rodnih listova svakog malodobnog djeteta u obitelji,


 


        za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima - nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju, druga relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta,


 


        za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida domovinskog rata,


 


        za dijete osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom - nalaz i mišljenje i uvjerenje o utvrđenom invaliditetu


 


        za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade - rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.


 


Vrtić zadržava pravo, radi utvrđivanja dostavljenih isprava, zatražiti od roditelja djeteta dodatne isprave, odnosno, uz suglasnost roditelja djeteta sam provjeriti činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.


 


IV.      BODOVANJE


Na osnovi isprava iz prethodne točke, utvrđuje se zbroj bodova za svako dijete, prema kriterijima kako slijedi:


 

Br.OPIS KRITERIJABROJ BODOVA1djeca koja zajedno s oba roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Općine Veliko Trojstvo252djeca samohranih roditelja203djeca jednoroditeljskih obitelji204djeca iz udomiteljskih obitelji205djeca oba zaposlena roditelja206djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece3 (za svako dijete)7djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima108djeca roditelja invalida Domovinskog rata59djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom510djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade3Bodovanje se ne primjenjuje ako ima više slobodnih mjesta nego Zahtjeva za upis.


Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta, od starijeg k mlađem.


Vrtić može primiti djecu iz drugih jedinica lokalne samouprave samo u slučaju nepopunjenog kapaciteta.


 


V.         MJESEČNA CIJENA


            Roditelj - korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište, odnosno boravište na području Općine Veliko Trojstvo za dijete koje ima prebivalište, odnosno boravište na području Općine Veliko Trojstvo, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni redovitog programa sa iznosom od 66,36 EUR (500,00 kuna, što prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kn = 1 EUR iznosi 66,36 EUR), sve sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo od roditelja - korisnika usluga („Služeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21).


Mjesečno sudjelovanje roditelja - korisnika usluga Vrtića koji ima prebivalište, odnosno boravište na području Općine Veliko Trojstvo za dijete koje ima prebivalište, odnosno boravište na području Općine Veliko Trojstvo u punoj mjesečnoj cijeni umanjuje se za drugo dijete za 20%, te za treće i svako slijedeće dijete za 30%, pod uvjetom da su djeca upisana u redoviti program Vrtića i da su članovi istog kućanstva.


Roditelji djece iz drugih jedinica lokalne samouprave koja su primljena u Vrtić, obvezni su dostaviti odgovarajući akt te jedinice lokalne samouprave iz kojeg je razvidno da će ta jedinica lokalne samouprava neposredno sufinancirati cijenu vrtića i iznos sufinanciranja, u kojem slučaju razliku između ekonomske cijene i cijene koju sufinancira jedinica lokalne samouprave plaćaju sami, ili ukoliko isto ne dostave plaćaju punu ekonomsku cijenu.


 


VI.      REZULTATI UPISA


Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece u Vrtić.


Povjerenstvo odlučuje o Zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece uz nazočnost djeteta, koji  obavljaju članovi stručno - razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.


Povjerenstvo je dužno u roku do kraja mjeseca lipnja objaviti rezultate upisa na oglasnoj ploči Vrtića s podacima o prihvaćenim zahtjevima za upis djece, o odbijenim zahtjevima za upis djece te o slobodnim smještajnim kapacitetima Vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.


Djeca koja nisu primljena u Vrtić vode se na listi čekanja te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta Vrtića. Raspored na listi čekanja formira se sukladno ostvarenim bodovima bez obzira na redoslijed zaprimanja zahtjeva.


Ukoliko roditelj nije zadovoljan rezultatima upisa, može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave rezultata.


 


VII.    ZAVRŠNE ODREDBE


Prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu članovi stručne službe Vrtića mogu obaviti s roditeljima uz prisutnost djeteta inicijalni razgovor. Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o razvoju djeteta, njegovim navikama i potrebama, obitelji i uvjetima u kojima živi te drugim specifičnostima.


Roditelj odnosno skrbnik djeteta - korisnik usluga dužan je prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i presliku knjižice imunizacije.


Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristiti će samo u svrhu upisa djeteta u Vrtić.


Vrtić zadržava pravo provjere istinitosti danih podataka. Ukoliko utvrdi nevjerodostojnost podataka, neće upisati dijete u Vrtić.


Roditelj, odnosno skrbnik djeteta dužan je po prihvaćanju zahtjeva za upis djeteta sklopiti Ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem.


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo


Natrag
scroll to top