Upisi - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Upisi

Na temelju članka 6. stavka 3. – 5. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo i članka 3. Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo u pedagošku 2020./2021. godinu, objavljuje se


Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo u pedagošku 2020./2021. godinu


 


I.             UVODNE ODREDBE


U Dječji vrtić Veliko Trojstvo (dalje u tekstu: Vrtić), mogu se upisati djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu.


Programi se provode sukladno uvjetima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, općim aktima Vrtića te potrebama roditelja.


Redoviti jaslički program namijenjen je djeci od navršenih godinu dana do 3 (tri) godine života. Prag za upis u jaslice uzima se za dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine u kojoj se provode upisi u redovite programe ne navrši 3 (tri) godine života.


Redoviti vrtićki program namijenjen je djeci od navršene 3 (tri) godine života do polaska u školu.


Program predškole namijenjen je djeci koja u godini dana prije polaska u osnovnu školu ne pohađaju vrtić. Program predškole se u ovom trenutku provodi i kao takav će se do 31. svibnja 2021. godine nastaviti odvijati u dosadašnjem terminu u sklopu Osnovne škole Veliko Trojstvo.


Upisi u program predškolskog odgoja provode se sukladno Odluci Upravnog vijeća Vrtića o upisu djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo u pedagošku 2020./2021. godinu, te Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo, koji akti su objavljeni na ovoj web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.


  


II.          UPISI


Dječji vrtić Veliko Trojstvo, Zahtjeve za upis djece u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati će od 15. do 26. ožujka 2021. godine (dalje u tekstu: upisni rok).


Upisuje se 52 djece sukladno kapacitetu Vrtića, odnosno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe i Odluci o upisu.


Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta.


Zahtjev za upis potrebno je podnijeti u upisnom roku s potpunom dokumentacijom.


Zahtjev za upis djece dostupan je OVDJE.


Obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19, u cilju  pridržavanja mjera fizičkog distanciranja i svih propisanih epidemioloških mjera, kao i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zahtjevi za upis djece i potrebna dokumentacija iz članka 13., te dokumentacija koja se podnosi radi ostvarivanja prednosti pri upisu iz članka 20. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo, zaprimati će se u upisnom roku putem e-pošte: vrtic@veliko-trojstvo.hr ili iznimno, u prostorijama Osnivača Dječjeg vrtića – Općine Veliko Trojstvo (Braće Radić 28, Veliko Trojstvo) u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.


 


III.       DOKUMENTACIJA


Uz Zahtjev za upis djeteta roditelj – korisnik obvezno prilaže: • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,

 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta,

 • presliku osobnih iskaznica roditelja,

 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.


Radi ostvarivanja prednosti pri upisu, roditelj uz Zahtjev za upis Vrtića, obvezan je priložiti isprave kojima se dokazuju kriteriji za ostvarivanje prednosti iz članka 19. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo: • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida domovinskog rata,

 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova svakog malodobnog djeteta u obitelji,

 • za dijete zaposlenih roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde poslodavca o zaposlenju u trenutku podnošenja Zahtjeva, a roditelji /skrbnici koji su vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva, samostalne radnje, osnivači ili suosnivači poduzeća, samostalni poljoprivrednici i svi koji ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti dostavljaju potvrdu o ostvarenom prihodu prethodnu godinu - Rješenje porezne uprave,

 • za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju, druga relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta,

 • za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

 • za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji,

 • za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu,

 • za roditelje koji su učenici ili studenti – potvrda škole ili fakulteta o redovnom statusu učenika ili studenta.


Vrtić zadržava pravo radi utvrđivanja dostavljenih isprava zatražiti od roditelja djeteta dodatne isprave, odnosno, uz suglasnost roditelja djeteta sam provjeriti činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.


 


IV.       BODOVANJE


Na osnovi isprava iz prethodne točke, utvrđuje se zbroj bodova za svako dijete, prema kriterijima kako slijedi:   

Bodovanje se ne primjenjuje ako ima više slobodnih mjesta nego Zahtjeva za upis.


Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta, od starijeg k mlađem.


Vrtić može primiti djecu iz drugih jedinica lokalne samouprave samo u slučaju nepopunjenog kapaciteta.


 


V.          MJESEČNA CIJENA


Roditelj – korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo za dijete koje ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni redovitog programa sa iznosom od 500,00 kuna, sve sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo od roditelja – korisnika usluga („Služeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21).


Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Vrtića koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo za dijete koje ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo u punoj mjesečnoj cijeni umanjuje se za drugo dijete za 20%, te za treće i svako slijedeće dijete za 30%, pod uvjetom da su djeca upisana u redoviti program Vrtića i da su članovi istog kućanstva.


Roditelji djece iz drugih jedinica lokalne samouprave koja su primljena u Vrtić, obvezni su dostaviti odgovarajući akt te jedinice lokalne samouprave iz kojeg je razvidno da će ta jedinica lokalne samouprava neposredno sufinancirati cijenu vrtića i iznos sufinanciranja, u kojem slučaju razliku između ekonomske cijene i cijene koju sufinancira jedinica lokalne samouprave plaćaju sami, ili ukoliko isto ne dostave plaćaju punu ekonomsku cijenu.


 


VI.       REZULTATI UPISA


Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece u Vrtić.


Povjerenstvo odlučuje o Zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece uz nazočnost djeteta, koji  obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.


Povjerenstvo je dužno u roku do kraja mjeseca ožujka objaviti rezultate upisa na oglasnoj ploči Vrtića s podacima o prihvaćenim zahtjevima za upis djece, o odbijenim zahtjevima za upis djece te o slobodnim smještajnim kapacitetima Vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.


Djeca koja nisu primljena u Vrtić vode se na listi čekanja te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta Vrtića. Raspored na listi čekanja formira se sukladno ostvarenim bodovima bez obzira na redoslijed zaprimanja zahtjeva.


Ukoliko roditelj nije zadovoljan rezultatima upisa, može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave rezultata.


 


VII.    ZAVRŠNE ODREDBE


Prije uključivanja djeteta u odgojno – obrazovnu skupinu članovi stručne službe Vrtića mogu obaviti s roditeljima uz prisutnost djeteta inicijalni razgovor. Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o razvoju djeteta, njegovim navikama i potrebama, obitelji i uvjetima u kojima živi te drugim specifičnostima.


Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga dužan je prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i presliku knjižice imunizacije.


Podaci prikupljeni iz dokumenta za upis djece koristiti će samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.


Vrtić zadržava pravo provjere istinitosti danih podataka. Ukoliko utvrdi nevjerodostojnost podataka, neće upisati dijete u Vrtić.


Roditelj, odnosno skrbnik djeteta dužan je po prihvaćanju zahtjeva za upis djeteta sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem.


  


Dječji vrtić Veliko TrojstvoNatrag
scroll to top